Was this page helpful?

Ny Giv - Samling om voksnes læring

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Konferanse Lillehammer 24. og 25. mars 2010

  Hovedarrangør: Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

  Ca 160 deltakere, primært fra VOFO, Studieforbund og Folkeuniversitet.  Høgere utdanning omtrent ikke tilstede.

  Referent: John Torstad

   

  Marianne Løkholm Lewin, Utdanningsforbundet og Sturla Bjerkaker, Vosenopplæringsforbundet:  

  Trøkk i Europa for voksnes Læring.  Voksne må ha mulighet til utdanning gjennom hele livsløpet.  En video ble presentert med tema: Integrering/mestring/motivering ( produsert av Furore Film??) Spesiell fokus på "våre nye landsmenn" - innvandrerne.

  Nasjonale systemer for realkompetansevurdering 

  Oppland går nye veier i voksnes læring v/Fylkesordfører Audun Tron, Oppland

  Kompetanse det viktigste vi kan holde på med.  Viktig for samfunnsutviklinga.

  Tilgang/tilrettelegging for Livslang Læring.  Karrieresentrane eksempler på dette.  Få fram tidsriktig kompetanse.  Like muligheter for alle.

  Kompetansemotorprosjektet:

  Motor: Kompetanse om kompetanse

  Megler: Kartlegging

  Møteplass: fysisk tilretrtelegging - karrieresentrane i Oppland som skal prioritere Veiledning, Tilrettelegging, Kartlegging og Motivering

  Fagskolen på Gjøvik: Norges største i bredde.

  20.000 deltakere årlig gjennom Voksenopplæring i Oppland.

  Karriere Oppland har et budsjett på 27 mill. pr år.

  Gjort fylkesvedtak om "voksnes læring" Må sees i en regionalpolitisk sammenheng. 

  Oppland forgangsfylke nasjonalt.  Savner en helhetlig nasjonal politikk på området.

  Regjeringens politikk for voksnes læring i et perspektiv av livslang læring v/Kunnskapsminister Kristin Halvorsen

  Det var en engasjerende og talefør minister som stod fram. Viste flere ganger til ny St.mld "Utdanningslinja", som skal debatteres neste dag

   700.000 normenn har bare grunnskole

  Frafall i vg.opplæring ca 30 %.  Ved å redusere frafallet med 10 prosentpoeng til 20 % , vil vi spare storsamfunnet for 5-9 milliarder årlig.

  Litt for mye fokus på akademiske løp.  Yrkesutdanning med fagbrev må få større plass. Denne er nesten usynlig i utdanningsdebatten.

  Voksenopplæring må være fleksibelt.  Henviste til Tron-utvalget (Audun Tron) som var en viktig utredning og som stort sett har fått gjennomslag for det meste!!!!

  Forsatt lese- og skriveutfordringer for mange.  Forebygge uføretrygding og sykemeldinger. Endre synet på Voksenopplæringen:  Ikke bare å ta igjen det tapte, men fokus på livslang læring gjennom hele livsløpet. Alle trenger påfyll underveis fram mot pensjonsalder.  Tilrettelegging fra Arbeidsplassen. Er Lmed på å motivere/rekruttere til EVU

   

  Krevende å jobbe med Livslang Læring -  deltakerne kommer ikke av seg selv.

  Nasjonal strategi må på plass.  Området (ikke sektor- men et samfunnsfelt) "Utdanning" er noe av det viktigste vi kan jobbe med, få andre til å lykkes.

  Finne fram til gode samarbeidsmodeller skole/industri.  

  Kulturell kompetanse: Hvordan formidle suksesshistorien om Norge når dårlige resultater fremkommer i sammenlignbare skoleundersøkelser i EU.?

   

  Voksnes læring i Norge sett utenfra: Utfordringer og samordnings-muligheter v/professor Sølvi Lillejord, UiO

  Hva skiller teoretisk og praktisk kunnskap og hva forener? Akademisk kunnskap og arbeidslivskunnskap begynner å flyte over i hverandre.

  Ca 1.200 nye dr.grader årlig.

  Masternivået må gjøres lettere tilgjengelig for å få flere gjennom dr.gradsløp

  34.100 fullførte høyere utd. av lavere eller høyere grad i 2007/08.  

  IKT-basert Master i ped ga bedre resultat og høyere gjennomstrømning en tilsvarende på campus.  

  Prøving og feiling lærer en mest av.  God hukommelse (memorering / fakatakunnskapen) hadde høy status i tidligere i tider.  Henger fortsatt igjen i det norske samfunnsliv (alle spørrespill og spørreprogrammer) .  "Slumdog millionear"

  Metodevariasjon viktig ved læring. 

  De modigste studentene er de som innrømmer at de er dårlig i noe.

  Delaktighet viktig i arbeidslivet i Norge. En undersøkelse i off.sektor (synteserapport) viser at det er flere som er missfornøyd med sitt arbeidssted og flere er mindre fornøyd når enn tidligere.  Hvorfor?

  Mer av EVU burde være kompetansegivende utdanning flyttet til arbeidsplassen.  Vil bli storel ederutfordringer framover.

  Dialog og samhandling

  Nye arenaer hvor dette vil foregå - bryte gamle mønstre

  I dag: Kunnskapssamfunnet

  I morgen: Kompetansesamfunnet - stiller krav til ledere å lede mennesker som vil lære hele tiden.

   

  Fagfeltet voksnes læring i Norge - et overblikk og et samordningsbehov v/prof. Gunnar Grepperud, UiT og leder Sørmarka kurs- og konferansesenter Berith Bergersen.

   Trakk trådene og summerte opp hva som hadde skjedd de siste 15 år fra begrepet "Voksnes tur" og fram til "Ny giv" via  Buer-utvalget og Kompetansereformen.  Buerutvalget og fokus på Samhandling om voksnes kvalifisering, la opp til store ambisjoner.  En analyse i dag viser større ulikhet enn for 15 år siden. Ulikheten er blitt forsterket.  Høyere utdanning hadde en sentral rolle i utredningen, men lite er gjort.  Det følger i gamle spor.  

  Når høvdigene forsvinner (les: Lilletun, Glad og Hågensen), forsvinner også fokus.

  Arbeidslivet: Har ikke tid, har ikke råd.  Langsiktigheten savnes. 

  KUP-programmet: Kortvarig lykke - Kenguru-strategi

  Gunnar har ikke helt troa på "Utdanningslina".  Blir neppe et løft, for uforpliktende, løst og går i opptrampet sti.  Ikke nyskapende.  

  For mye fokus på Lønnet utd.permisjon.  Læring på arb.plassen for lite vektlagt. 

  Nærhetsprinsippet viktig: All aktivietet må foregå så nært brukeren som mulig.

  Samarbeid og nettverk er en forutsetning for å lykkes med voksnes kvalifisering.  

  Utpeke en egen minister for "voksnes kvalifisering".  Etablere et forsøksråd som skal være pådriver og FoU-orientert -  fungere som kraftverk - et nasjonalt kunnskapsverk.  Etablere lokale/regionale  kraftverk som inngår i dette.

   Nasjonale utfordringer for voksnes læring sett i et gobalt perspektiv v/Ole Briseid, Kunnskapsdep. ( men representerte seg selv)

  * Global erkjennelse at utd. og kompetanse er masterkeyen for det meste

  * Humankapitalen er 80 % av et lands kapital

  * Globalt enorme forskjeller.  Fortsatt 750-800 millioner analfabeter

  * Retorikken om livslang læring og voksnes læring er på plass, men realitetene er svake.  Ingen sterk vind blåser.  

  * Hvorfor har feltet så liten status og hvorfor blir så lite gjort; nasjonalt, globalt

  Eu har sitt eget "Lifelong Learning Programme"

  Realkompetansevurderingen er kommet langt : fullføring av vg.skole

  Stor fokus på "drop-out-problematikken".

  Ingen land har implementert "Voksnes læring".

  Viktig: Utdanning for et arbeidsmarked, demokratiske borgere, personlig deltakelse, økende livskvalitet, dannelse.

  Staten må gå foran og ta et overordnet og helhetlig grep

  ......................

  Deltok på 2 parallell-seminarer - var ikke mye å referere fra der.

  Regner med å få lagt ut noen foiler når disse foreligger fra arrangør.

   

  29.03.2009

  John

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  3071 view(s), 8 edit(s) and 7616 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg