Was this page helpful?

Digital tilstand i høgere utdanning, 2011

  Innholdsfortegnelse
  Ingen headere

  Åpning Eva Gjerdrum, direktør NUV

  Statssekretær Kyrre Lekve, Kunnskapsdepartementet

  Opprør i Arabiske verden, startet i sosiale medier. Av folk som har utdanning.

  De med utdanning vil bli etterspurt, all utvikling sier at den vil øke. Vi lever i et kompetansesamfunn

  +

  Desentralt land (NOU - Kompetansearbeidsplasser - drivkraft for vekst i hele landet.

  6,3 % er i fjernundervisning/desentralt (slutte å snakke om disse begrepene men snakke om fleksibel utdanning som en måte å ta utdanning på.
  Rapporten/undersøkelsen er et svært viktig dokument!
  Utfordrende:
  Flere må gjøre det av lyst - færre av nød

  • Mye dobbelt arbeid - konkr om samme studenter/samme separate tilbud
  • Kvalitetsutfordninger- Nokuts rolle? Gis de beste tilbudene.
  • Campus overflødiggjøres?
  • Rekruttering

  Virkemidler:
  Styrke NUV
  Senter for IKT i utdanningen bla Utdanning.no
  IKT monitor
  Nokut - overvåkning og utvikling
  Uninett og Ecampus

  Veien videre:
  UH inst som er ansvarlig - forankres i ledelsen
  Ecampus
  NUV
  SAK samarbeid
  Kvalitet i flesibel utdanning
  -Nokut
  -Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
  -RSA

  Digital tilstand i høyere utdanning 2011 ( Jens Breivik, Hilde Ørnes, NUV)
  Stor variasjon i tiltak og ressursbruk
  Behov for kunnskap og dokumentasjon
  Kvalitet
  vil stå mer og mer i fokus

  hvem:    151 ledere, 740 fagasnastte, 2246 studenter
  svarprosent 42% av brutto
  Ser på hva målgruppene har svart og forskjeller mellom gruppene
  Bruker ikke lenger IKT men digital
   

  90% sier at digitale vertøy/medier er viktige hjelpemidler i min studiehverdag
  Gjen snittlig bruk av tid ved datamaskin i organisert undervsining har økt.
  Bruk at epost har gått ned (over på sosiale media..?)
  Studenter mener at dig verktøy er viktige hjelpemiddel
  Kjente og tradisjonelle verktøy/medier brukes mye
  Dig læringsressurser brukes lite variert
  Sosiale nettverk brukes mest av web 2.0 verktly(inititert av studentene?)
  Mobile løsninger gir nye muligheter

  HVA BETYR DETTE DA BEDRE KVALITET OG BEDRE LÆRING?
  Bruk av digitale verktøy og medier i studier

  • pedagogisk bruk av IKT
  • læringsplattformer
  • Digitale læringsressurser
  • Web 2.0.

  Kvalitet og læring i studier

  • Studiekvalitet
  • Læringsutbytte - karakterer
  • Varierte læringsformer og mer studentaktivitet
  • Studiekvalitet - studenters tilfredshet

  Disse to variable er vanskelig å måle.....

  MEN digitale verktøy og media kan ha betydning for æring og kvalitet på flere måter
  Hvordan det læres - mer aktivitet
  Hvem som lærer - bedre tilgjengelighet
  Hvem som underviser - forelsening fra andre læresteder
  Hva som læres - informasjonsmangfold på nettet

  (IKKE SAGT - men hva med ny metode::!!)
   

  Hva studenter mener digitale verktøy/ medier gjør

  • - fleksibilitet
  • - bedre tilgjengelig informasjon
  • - Kontakt og samarbedi
  • - arbeidslivet forventninger - relevant og moderne arbeidsliv


  Hva legger studentene til fleksibiliet
  ikke bare desentrale studier

  • - universell tilrettelegging
  • - repetisjon og varierte studieformer
  • - kombinasjon med jobb

  Hva bidrar til fleks:

  • - Læringsplattform
  • - digitalt pensum
  • - tilgang til materiell
  • - mange ønsker podcast av forelesninger

  Gir teknologi bedre/mer samarbeid?
  Samarbeid bidrar til kvalitet og læring

  • Bidrar teknologi til samarbeid
  • Andre  web 2.0 smarbeidsverktøy
  • Epost
  • Samskriving i læringsplattform

  Hva samarbeider studenter om? 

  ....... LES MER I RAPPORTEN SOM KOMMER I NOVMEBER 2011

   


  REFLEKTERTE STUDENTER I DIGITALE LÆRINGSMILJØ
   v/Yvonne Fritze

  Det er vanskelig å kalle den nye generasjonen for med spesielle egenskaper, da de er svært forskjellige.

  Mange er menn over 30 år som ivaretar den digitale "revolusjonen"

  Store forskjeller på kjønn og alder.
  Hvem er så digitale aktive:
  Vi har intervjuet 2 medieklasser
  Resultater:
  alle hadde laptop, mobil,bringes overalt
  Ikke opptatt av at fagpersoner ikke kan så mye digitalt
  Er problemløsere - kan lære og finner ut av ting
  De føler seg ikke som digitalt innfødte
  De er robuste lærende
  Ingen forskjell i kjønn
  Gutter en mer teknisk interesserte mens jenter tar mer ledelse

   

  Janne Wilhelmsen, NUV presenterer monitor resultatene fra ledelse og fagansatte

  En økning blant u/H sektoren i å lage strategier for digital læring og virkemidler
  50% av lederne sier at arbeidet drives frem av ildsjeler
  Gjør strategi en forskjell. JA! det er en sammenheng mellom omfattende strategi og organisering av arbeidet/virkemidlene
  Stor enighet blant fagansatte og ledere om at fagansatte bør ha høy pedagogiks kompetanse og komp inne digitale medier
  Stor enighet blant ledere og fagansatte om at høyere utdanning bør gi studentene kompetanse innen digitale medier
  De høyest rangerte for å fremme bruk:
  LEdere og fagansatte: Engasjerte ansatte /ildsjeler, dokumentasjon-erfaringer, forankring i ledelse/org,
  Fagansatte. Teknisk utstyr, obligatorisk opplæring, fagansatte
  Ledere: Utviklingsprosjekter
  Strategier og handlingsplaner kommer langt ned på lista - paradox når vi ser at det er en sammenheng.

   

  Et stykke på vei..-om pedagogisk bruk av digitale verktøy i høyere utdanning
  Marit Aune, NORUT-nasjonalt forskningskonsern, Northern research institute.


  Hvorfor bruker ikke flere fagansatte flere digitale verktøy

  Være mer opptatt av hvilke verktøy som ikke skal brukes. Noen ganger er tradisjonnelle metoder gode læringsteknologier.

  Forklare hvorfor for tar/ikke tar i bruk ny teknologi (Davies 1989, Bagozzi (2007, Scheres 2005):

  • Utbytte større en "kostnadene",
  • hvor lett det er å ta i bruk,
  • opplevelse av terskler,
  • identitet,
  • symbolske betydninger

  De fagansatte ønkser å bruke teknologi hvis de ser at det bidrar til læring

  Kvalitet, læring og digitale verktøy
  - Kritierier
  - Kvalitet - er målbart og konrtollerbart

  Fører til læringserfaring og kvalitet ved bruk av IKT

  Finner lite dokumentasjon og få gode studier men har funnet noe:
  bedre karakterer (Stricker 2011) Økt gjennomstrømming, færre dropouts og bedre karakterer (Lopes-peres 2011)
  Mangler posisjonering innen forskning innen dette feltet.

   

   

   

   

   


   


   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2936 view(s), 9 edit(s) and 7611 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg