Was this page helpful?

Svalbardkonferansen 2011

   

  Inntrykk fra konferansen på Svalbard i regi av NUV 21.-24. mars 2011 med tema "Kvalitet i pedagogisk bruk av IKT i høyere utdanning"

  Konferansen fokus var på følgende tema:

  • Hva er kvalitet
  • Konkrete kvalitetskriterier
  • Kvalitetsutfordringer knyttet til strategiarbeid og virkemiddelbruk
  • Fremtidens utfordringer og/eller muligheter.

  Konferansen ble streamet i sin heltet, slik at det var mulig å få med seg innholdet uten å være til stede i Longyearbyen.

  (Men Svalbard er en reise verd og hvem vil prioritere å sitte på kontoret for å følge med når en har muligeten til å være tilstede der og da.)

   

  21.03. Innledninger

  Statssekretær i KD Kyrre Lekve (SV) : Hvordan få til mer fleksibel utdanning.

  Utgangstpunkt i Samordningsreformen med sammenslåing av NAV, Helse og Barnevern.

  Gir kompetanseutfordringer samt kvalitetsutfordringer.  Stor konkurranse om de samme studentene.  6, 3% av studiemassen er knyttet til fleksible tilbud.  Masterbølgen. 

  Demografisk vekst framover på ca 5.000 nye studenter hvert år.
  Regionalisering av ansvar

  Hvem skal være nasjonale tilbydere?

  Må ha forankring i ledelsen.  Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.  Nedsette Råd for samarbeid med Arbeidslivet.

  Alle utdanningsint.  skal ha et slikt råd.

  Finansieringssystemet.  Bør være minst 20 studenter for å starte opp et tilbud, jfr "energicampus Nord"

  Lærerutdanninga i Telemark - et godt eksempel på noen som er blitt gode - samlingsbasert

   

  Styreleder i NOKUT Petter Aaslestad: Kvalitetsutfordringer i høyere utdanning

  (Tilsynsavd. Analyseavd. Avd. for utenlandske utdanninger)

  "Vi har tillitt til at det jobbes godt og at vi vil ha kvalitet i høyere utdanning" 

  Kvalitetssikringsystemet.  Akkreditering.  

  Senter for fremragende utdanning. : Læringsutbyttetilnærming / arbeidslivsrelevansen

  Kvalitet sett fra : studenten, faglærer og arbeidsliv.

  NOKUT-konferansen i april.

   

  Studiekvalitet sett fra studentenes side: Amund Aarvelta, masterstudent i Samtidshistorie , NTNU

  Undervisningen må være motivert av læringskvalitet og ikke økonomi.  Lærerne må ha tid til å møte studenten.

  Vil ha lik undervisning til ulike tider - podcast  - supplement til å heve kvaliteten.  Flere læringsmuligheter

  Økt læringsutbytte som mål - ikke økt frihet.  Tenke læreaktivt - nye former

  Universell utforming - tilpasning for alle

  Mer bruk av eksterne forelesere - mer bruk av teknologi

  Vurderingsformene må endres - bort fra skoleeksamen,  bestemme sin egen vurderingsform

  Undervisning må få større annerkjennelse ift forskningen.

  Iluminate live til "klassens time"

   

  22.03. Hva er kvalitet

  Kvalitet og pasjon i pedagogisk bruk av IKT: Professor Yngve Nordkvelle

  Siterte bl.a. John Dewey

  Den engasjerte læreren er god i å formidle faget og overføre dette til studentene - "Forlesningens kunst"

  Den engasjerter læreren er ikke ensbetydende med kvalitet. 

  Det refleksive kvalitetsbegrepet - synspunktavhengig.

  Lære av ildsjelene :

  * mot - innrømme egen tilkortkommenhet

  * ærlighet - finne veien til en bedre praksis

  * rettferdighet - anerkjenne en bedre praksis

  Påstand: Engasjerte lærere jobber med fleksibel undervisning.  Tar risiko og synliggjør seg for andre.  Blir dermed en

  bedre lærer og kvalitet og læringsutbytte øker for studentene.

  Man må ha ferdigheter for å bli en god underviser / formidler

   

  Utdanningskvalitet og utdanningsledelse: Berit Kjeldstad, professor i fysikk og prorektor NTNU

  Utdanningskvalitet : Tydelige læringsmål og gode pedagoger/fagfolk

  Må være læringsorientert - ikke pensumorientert

  Må motivere studentene - eks. musikkstudenter - må øve mye for å bli en god musikker.

  Finne en metode for å definere god kvalitet

  Studenten må være i sentrum.  (Velferdstilbud må ikke undervurderes)

  "Frihet til å velge" Emneansvarlig fortsatt enerådende og dominerende

  Strategisk ledelse i forskning og utvikling og institusjonsledelse

  Ledelse: Faglig og adm. ledelse må være i tett samarbeid. : strategi, utvikling og kvalitet.

  Universitets- og høgskoleloven styrer forvaltningsledelsen.

  Lederstøtte

  Kvalifikasjonsrammeverket: ikke bare å skrive gode formuleringer, men må også følges opp med klokt lederskap og vilje.

  Anbefalte bok: Andersen/Rasmussen: Hvordan lede mennesker som er klokere enn deg selv.

  Lærere må få pedagogisk veiledning

  Kjerneteamet: Student, lærer, teknisk/adm.  - endringsledelse - kvalitetssirkelen.

   

  Kvalitet i nettbasert utdanning - noen refleksjoner: Jan Atle Toska, studie- og forskningsdir. UIN

  (Refererte til Ehlers: 2004) Veilederstøtte, lærer/student

  Vært med å evaluert tre høgskoleri Sverige (Gävle, Gottland og Dalarna) som har stor andel studenter i fleksibel utdanning kombinert med jobb.

  Inntakskvalitet, Rammekvalitet, Kvalitetsaspektet på lærerstedet.

  Høgskolen i Gävle kom best ut.  Genuint opptatt av kvalitetsledelse - gode støtteenheter sentralt

  Höskolan Dalarna kom dårligst ut .  Oppfatter seg selv som verdens beste lærersted i sanntid - streamer alle forelesninger

  Utfordring: stort frafall av studenter

  UIN: Det fleksible universitet.  Skal bli Norges fremste universitet på fleksibel læring ( i egen region)

  Digital sykepleieutdanning ( dig.ped)

  Viktig: Forankring i ledelsen

  * kartlegging av faglærerenes kompetanse i nettpedagogikk

  * kartlegging av digitale kunnskaper

  * kartlegging av motivasjon og holdninger

  Følges opp med kursing, veiledning og støtte.

  Støtte personale (Hybridene : (SELL) : kobles på kursing, veiledning og rådgivning

  Hybridene og fagpersonalet skal sammen utvikle kursdesignet

  Viktig å formidle ut hva det innebærer å være nettstudent.

  Ha gode evalueringsrutiner

  Tydelig tilstedeværelse på nett

   

  Utvärdering for kvalitet i nätbaserte utbildinger: Pär Brännström, Högskoleverket og Martin Burman, universitetslektor Umeå Universitet

  Högskoleverket starter opp med en kvalitetsvurdering i 6 runder 2011-2014.  Allhøyere utdanning under phd.-nivåret

  Umeå Univ. ca 40.000 studenter : prioriterer undervisning framfor FoU!!!

  80-85 % gjennomstrømning på fleksible studier.  Egen apotekerutdanning der 2nd life brukes.  Flere norske studenter.

  Kontinuerlig utviklingspraksis knyttet til evaluering.

  Sesjon 1: Eksempler på brukt av IKT

  eCampus-prosjektet: Ingrid Melva , Uninett

  Samarbeidsmiljø for teknologi og infrastruktur.

  Podcast: Bent Kure , UiO ( dette kjnner vi godt til fra før)

  Videovitaminer: v/biolog Alex Strømme , NTNU.

  Brukte video gjennom mobilopptak (digital historiefortelling) og laget oppgaver for studentene slik at de ble "tvunget" til å jobbe med studiet.  Godt mottatt og studentene var veldig opptatt av å kunne gi det riktige svaret på førstkommende forelesning

  23.03 Kvalitetsutfordringer knyttet til strategiarbeid og virkemiddelbruk

  Hvordan sikres kvalitet i IKT-basert kompetanseutvikling; LP-prosjektet i Danmark: Professor Lars Qvortrup, Århus Univ.

  LP-prosjektet: Stort evalueringsprosjekt Læring-Pedagogikk: 507 skoler i DK med.  Blended learning - nettbasert veiledning. Pedagogisk utvikling med hjelp av IKT.  Læremidlene skal kunne stimulere læring.

  Bredde: Skoleutvikling - ikke enkeltpersoner , dybde, effekt: Basert på profesjonsviten, praksisviten og forskningsviten.  

  Utvikle lærende organisasjoner.

  Professor Tomas Nordahl, Hihm,  stort navn i Danmark og har vært sentral i evalueringa

   

  Kvalitet og strategi og sammenhengen mellom dem: Inger Carin Grøndal, leder for gruppe for digitale medier i læring, UiO

  Det mangler system og incentiver som stimulerer til økt kompetanse innen området.

  UH-sektoren er en vitende og ikke lærende org.

  Mangler utdanningsledelse.

   

  Innovasjon og organisatorisk læring for bedre kvalitet: professor Per Morten Schiefloe, NTNU

  Innovasjon er sammanensatt av produkt, prosess og marked.  Kunnskap (læring) og ferdigheter = kompetanse og holdninger (Refleksjon)  = individuel kompetanse.  Det er gruppekompetansen som gir den beste forskningen og innovasjon

  Kvalitetssirkelen: 1. sette mål, planlegge , 2. gjennomføre, 3. evaluere, 4. tiltak

  Lærende org. Dobbeltkretslæring: Gjør vi de riktige tingene? Stille spørsmål: mål, resultat, grunnleggende forutsetninger.

  Sjekkliste for god undervisning: I gode org. skrives det rapport om egne tabber.  Gjør vi dette i vår sektor?

  Bok: Peter Senge: The fifth disciplin

  Tendens til overadministrasjon i off. sektor.  Statistikker, rapporter, oversikter - stadig nye og flere oppgaver pålagt sentralt.

  Ikke lett med ledelse i akademina:  Ledelsesfravær på det faglige området.  Tilsatte ledere blir ikke sett på som valgte.

  Vitenskapelige ansatte vil ikke bli ledet.  Blir lett missnøye, konflikter etc.

  Den viktigste form for ledelse er "å ta seg av de nye".

   

  Teknologi og terningskast. Kan elæringskvalitet identifiseres, måles og fremmes: Kirsti Rye Ramberg, seniorrådgiver NTNU

  St.mld. 44: Utdanningslinja - større studietilbøyelighet,  flere studieplasser, utvikling av læringsressurser.

  Tilgangsproblematikken ( iTunes v iTunes U, hvorav sistnevnte kontrolles av univ.)

  Hva er elæringskvalitet. Ingen int. rangering av elæring. 

   

  24.03 Fremtidens utfordringer og /eller muligheter

  Kan lesebrett friste til aktiv lesing eller bedre læring?: 1. am. Alma Leora Culèn og ov.ing. Andrea Gasparini, UiO

  Utgangspunkt. Univ.bibliotekt vil begrense kopiering av bøker og utskrifter

  Utprøving samfunnsgeografi???

  ipad med hele pensumet innlagt ble utdelt til alle studentene.  Leveres tilbake etter 1 semester. 

  Erfaring.

  Studentene trengte opplæring i bruk av noteringsteknikk.

  Ipad er et veldig personlig verktøy - mye arbeid med å "renske opp" etterpå.

  Applikasjonene må være interaktive og ikke pdf-filer

  Så langt ingen forskning rundt bruk av ipad i læring.

  God tilbakemelding fra en student med dysleksi - fikk spesielt tilrettelagt pensum og apps.

  Resultat: Print gikk ned med 50 %

   

  Morgendagens student -  er vi klare for framtida?: Wenche  D. Åsheim, studie og forskningsasvarlig studentparlementet UiO

  Dagens brukt av IKT : LMS og databaser

  fleksiblitet, nye arb.former og integrert IKT.

  Eksempel på god bruk i fag: Michael Sandel : Justice: forlesninger i ex.phil som ligger på YouTube

  Må gå fra integrert IKT til faglig IKT. Må bli et verktøy til å lære mer om faget: simuleringer, spillsjangeren etc.

   

  Læring i fremtiden.  Hvordan kan ny teknologi gi bedre læring?: Susanne Koch, seniorrådgiver Senter for IKT i utdanningen

  Lesebrett og ipad på tur inn.

  Skyen: høyhastighets internettilgang.  Cloudworks: Internasjonalt nettverk for deling og diskusjon av undervisningsideer

  Dropbox:  Del alle slags filer med kolleger, venner etc.

  Planlegge for framtiden - arbeidslivsrelevant.   Fleksiblitet er variasjon , ikke bare endring i tid og rom.

  se: delicious.com/skoch/fremtiden

   

  Oppsummering : professor Yngve Nordkvelle:

  EVU-studenter er krevende. 

  "Look to Umeå"

  Høyere utd.org./institusjoner er ikke lett å håndtere

  273 mill. årlig til Senter for framragende forskning.  Kan vi få noe av de samme ressurstilskuddet  til "Framifrå" utdanning?

  Tidsskriftet Uniped: Det er blitt større interesse for å skrive om kvalitet i egen undervisning.

   

  Egen oppsummering:

  Bruk  av IKT må være ledelsesforankret på alle nivå

  "Hybridene"  (les SELL) viktig for å få igang gode prosesser og som kan bidra i rådgivning, opplæring og veiledning

  Lær av de som allerede har erfaringer med aktiv  bruk av IKT.

  Se de gode eksemplene

  Som lærer være modig, åpne for fagfellevurdering, kunne by på seg selv.

  Studentene forventer brukt av IKT faglig integrert i studiet - ikke bare til informasjon og formidling

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  le

   

   

   

   

  Was this page helpful?
  Emneord (Rediger emneord)
  • No tags
  Sidestatistikk
  2098 view(s), 2 edit(s) and 13527 character(s)

  Kommentarer

  Du må være innlogget for å poste en kommentar.

  Legg ved fil

  Vedlegg